Disclaimer & privacybeleid

DISCLAIMER

ALGEMEEN

Deze website wordt beheerd door THYS BOUWPROJECTEN NV Door het gebruik ervan, aanvaardt de bezoeker integraal deze bepalingen en verbindt hij er zich toe om ze zonder enig voorbehoud te respecteren. THYS BOUWPROJECTEN NV behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, waarbij de bezoeker verzocht wordt om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik opnieuw door te nemen.

AANSPRAKELIJKHEID BETREFFENDE DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

THYS BOUWPROJECTEN NV streeft naar een zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in haar publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het doel van deze website is om algemene en indicatieve informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van THYS BOUWPROJECTEN NV De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de bezoeker worden beschouwd. Elk gebruik dat gemaakt wordt van de informatie is bijgevolg op eigen risico.

THYS BOUWPROJECTEN NV is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de bezoeker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over bezoekers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

THYS BOUWPROJECTEN NV is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de eigenaar van de website contacteren (zie contactgegevens boven).

AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN

THYS BOUWPROJECTEN NV is niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar website. THYS BOUWPROJECTEN NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden schade (direct of indirect), winstderving m.b.t. werkonderbrekingen, beschadiging aan systemen, apparatuur of eender welke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen en schrijven van informatie op haar website. Hoewel  zich inzet om de website 7 dagen op 7 en 24u op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de website te onderbreken om technische, of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de bezoekers van de website, of derden.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

In bepaalde rubrieken bevat de website van  hyperlinks naar webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van THYS BOUWPROJECTEN NV Deze webruimten van derden blijven de eigen verantwoordelijkheid van de houders van die webruimten. THYS BOUWPROJECTEN NV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring of wettiging in van de elementen bevat in deze websites. De beheerders van deze websites zijn bijgevolg de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, etc.  wijst dan ook alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, gepubliceerd op deze websites waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit deze website zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht, waarbij uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd zijn. 

TOEGANGSVERBOD TOT DE WEBSITE

THYS BOUWPROJECTEN NV behoudt zich het recht voor elke bezoeker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging de toegang tot zijn website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, indien deze persoon deze gebruiksvoorwaarden zou schenden, de goede reputatie van de website zou aantasten, inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden of de website zou aanwenden voor onwettige doeleinden.

INTELLECTUELE RECHTEN

De bezoeker van deze website mag geen informatie verkregen op deze site wijzigen, kopiëren, doorgeven, verspreiden, vertalen, publiceren of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de vermelde informatie, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van  of de desbetreffende rechthebbende. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan THYS BOUWPROJECTEN NV of rechthoudende derden.

PRIVACYBELEID THYS BOUWPROJECTEN NV

1. Privacy beleid

THYS BOUWPROJECTEN NV hecht veel belang aan jouw privacy. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, legitieme, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacybeleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat.

Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

We hebben het hier over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, als een begunstigde, een andere betrokkene of een contactpersoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. We leggen je eveneens uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je:

Gelieve er rekening mee te houden dat wij ons privacybeleid kunnen aanpassen.

De meest recente versie is terug te vinden op onze website https://www.thysbp.be.

THYS BOUWPROJECTEN NV, de eigenaar van deze website en actief in België, met de maatschappelijke zetel gelegen 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 10 met KBO-nummer 0447 500 095 is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:

Voor THYS BOUWPROJECTEN NV is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be

Website: Gegevensbeschermingsautoriteit

 

2. Recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wanneer wij jouw toestemming vragen dan kan je die toestemming altijd intrekken.

Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen kan geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang. Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Je kan ons vragen om de persoonsgegevens, die je aan ons gegeven hebt, aan een derde partij over te dragen.

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische  Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven.

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag;

Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn over welk recht je wenst uit te oefenen en op welke manier. Zo kunnen we jouw aanvraag correct afhandelen.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart, ter bescherming van je privacy.

We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs van identiteit afgeleverd wordt.

3. Om welke reden verwerken wij jouw gegevens?

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Hierbij sommen we de belangrijkste op:

Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

THYS BOUWPROJECTEN NV moet als bedrijf kunnen functioneren inzake direct marketing en communicatie. Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van THYS BOUWPROJECTEN NV Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

THYS BOUWPROJECTEN NV wenst met jou, als bestaande klant, te blijven communiceren via direct marketing. Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe diensten. Gezien wij tot doel hebben om je steeds een betere service, betere producten aan te bieden en dit aan je willen communiceren verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan je op allerlei manieren bereiken namelijk per e-mail, per post, per telefoon en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat jou zo weinig mogelijk stoort. Mocht je toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je bezwaar indienen tegen onze direct marketing.

THYS BOUWPROJECTEN NV creëert prachtige woonconcepten op unieke locaties. Onze kandidaat kopers zijn personen die specifiek op zoek zijn naar informatie over duurzame woonprojecten. THYS BOUWPROJECTEN NV communiceert dan ook met zijn potentiële kopers mits zij daar de toestemming hebben gegeven op de door THYS BOUWPROJECTEN NV georganiseerde evenementen, via inschrijving op de nieuwsbrief en het contactformulier op deze website.

Wij verkopen of verhuren jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

Zakelijke relaties zijn onder andere samenwerkende partners, leveranciers, klanten en prospecten. THYS BOUWPROJECTEN NV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden. Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciersbeheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, GSM nummer, adres, e-mailadres en IP adres.

Onze particuliere klanten kopen ons ontroerend goed bij de verschillende bouwprojecten.

Om jou als klant te identificeren, om mee te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, financiële transacties en IP adres.

Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in duurzame vastgoedprojecten. THYS BOUWPROJECTEN NV wenst hen dan ook op de hoogte te houden van deze vastgoedprojecten. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer, adres, e-mailadres en IP-adres.

Om veiligheidsredenen weten we graag wie in onze gebouwen vertoeft. We verwerken de volgende gegevens: voornaam, naam, gsmnummer en e-mailadres. Deze verwerking valt onder ons gerechtvaardigd belang.

Het realiseren van deze duurzame bouwprojecten is een gigantisch werk. Daarenboven veroorzaakt de ligging van deze sites (vb. in de steden) de nodige hinder voor de buren. Het is dus in het belang van de buren (de betrokkene) dat zij tijdig op de hoogte zijn van de komende werken opdat ze voor zichzelf de nodige voorbereidingen kunnen treffen (vb. vroeger vertrekken, andere weg zoeken, …) Om met de buren te kunnen communiceren verwerken we de naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gsm nummer. Deze verwerking gebeurt onder het gerechtvaardigd belang.

We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld door ze aan te kopen van bedrijven. Die bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken persoonsgegevens rechtmatig verzameld wordt.

We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.

Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:

5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming  hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers en samenwerkende partners die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. THYS BOUWPROJECTEN NV werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen. Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

THYS BOUWPROJECTEN NV gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

De persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en THYS BOUWPROJECTEN NV dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in.

De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.

De persoonsgegevens van de buren rond onze projecten bewaren we 1 jaar na de oplevering van het desbetreffende project.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Deze website is eigendom van:

Thys bouwprojecten nv

Maatschappelijke zetel: Nijverheidsstraat 10 - 2260 Oevel Westerlo
Telefoonnummer: 014/57.46.01
E-mailadres: info@thysbp.be
Ondernemingsnummer: 0447.500.095

CONTACT

Thys Bouwprojecten nv | Nijverheidsstraat 10 | 2260 Oevel - Westerlo | info@thysbp.be | +32(0)14 57 46 01
RPR Turnhout | Reg. nr. 02 11 11 | Erk. aann. Klasse 6D nr.19611 | BTW BE 0447 500 095

Privacy & disclaimer